Instrukcja obsługi systemu PetroRail

 

Instrukcja w PDF


 

Instrukcja obsługi systemu

 

PetroRail 2.0


 

www.petroconsulting.pl


 


 

Wersja 1.2

Spis treści

1. Informacje podstawowe

1.0 Wykaz ważniejszych pojęć

1.1 Logowanie do systemu

1.2 Edycja własnych danych/zmiana hasła

2. Użytkownicy

2.1 Dodawanie użytkowników

2.2 Edycja użytkowników

2.3 Zmiana hasła użytkownika

2.4 Usuwanie użytkowników

2.5 Przywracanie usuniętych użytkowników

3. Produkty

3.1 Dodawanie produktów

3.2 Edycja produktów

3.3 Usuwanie produktów

3.4 Przywracanie usuniętych produktów

4. Automaty

4.1 Dodawanie automatów

4.2 Edycja automatów

4.3 Usuwanie automatów

4.4 Przywracanie usuniętych automatów

4.5 Przypisywanie automatu do grupy kart

4.6 Przydzielanie operatora do automatu

4.7 Usuwanie operatora przypisanego do automatu

5. Zbiorniki

5.1 Dodawanie zbiorników

5.2 Edycja zbiorników

5.3 Usuwanie zbiorników

5.4 Przywracanie usuniętych zbiorników

6. Dystrybutory

6.1 Dodawanie dystrybutorów

6.2 Edycja dystrybutorów

6.3 Usuwanie dystrybutorów

7. Schematy logowania

7.1 Dodawanie schematów logowania

7.2 Edycja schematów logowania

7.3 Usuwanie schematów logowania

8. Jednostki norm zużycia

8.1 Dodawanie jednostek norm zużycia

8.2 Edycja jednostek norm zużycia

8.3 Usuwanie jednostek norm zużycia

8.4 Przywracanie usuniętych jednostek norm zużycia

9. Alarmy

9.1 Ręcznie zakończenie alarmu

9.2 Przypisywanie akcji do alarmów

10. Stany zbiorników

10.1 Tabela

10.2 Wykres

11. Wydania

11.1 Edycja wydań

11.2 Ręczne dodawanie wydań

12. Dostawy

12.1 Edycja dostaw

12.2 Ręczne dodawanie dostaw

13. Karty

13.1 Dodawanie kart

13.2 Edycja kart

13.3 Usuwanie kart

13.4 Przywracanie usuniętych kart

14. Grupy kart

14.1 Dodawanie grup kart

14.2 Edycja grup kart

14.3 Usuwanie grup kart

14.4 Przywracanie usuniętych grup kart

15. Pojazdy

15.1 Dodawanie pojazdów

15.2 Edycja pojazdów

15.3 Usuwanie pojazdów

15.4 Przywracanie usuniętych pojazdów

15.5 Wykresy zużycia produktów

16. Osoby

16.1 Dodawanie osób

16.2 Edycja osób

16.3 Usuwanie osób

16.4 Przywracanie usuniętych osób

17. Tagi

17.1 Dodawanie tagów

17.2 Edycja tagów

17.3 Usuwanie tagów

17.4 Przywracanie usuniętych tagów

18. Zakłady

18.1 Dodawanie zakładów

18.2 Edycja zakładów

18.3 Usuwanie zakładów

18.4 Przywracanie usuniętych zakładów

18.5 Przypisywanie zakładów do grup kart

19. Raporty

19.1 Inwentaryzacja

19.2 Rozliczenie inwentaryzacji

19.3 Raport wydań

20. Limity

20.1 Ogólne zasady działania limitów

20.2 Limity stałe

20.3 Limity zmienne (zużywalne)

20.4 Dodawanie/edycja limitów

21. Dodatkowe funkcje tabel

21.1 Zmiana układu tabeli

21.2 Filtrowanie zawartości tabeli

21.3 Generowanie raportów

22. Opcje zaawansowane i dodatkowe funkcje menu Supervisor

 

1. Informacje podstawowe

1.0 Wykaz ważniejszych pojęć w systemie PetroRail

do góry

1. Logowanie: Czynność polegająca na wprowadzeniu na stronie powitalnej programu PetroRail, nazwy uprawnionego użytkownika (login) oraz jego hasła w celu uzyskania dostępu do funkcji programu.

2. Użytkownik/użytkownicy: Osoba lub grupa osób mająca dostęp do wszystkich lub części udostępnionych funkcji programu PetroRail. Każdy użytkownik posiada swoją unikalną nazwę użytkownika (login) oraz hasło, a także poziom przydzielonych uprawnień.

3. Supervisor: Użytkownik posiadający pełen zestaw uprawnień do programu PetroRail, umożliwiający mu pełne zarządzanie dostępnymi funkcjami programu, w tym wszystkimi zarejestrowanymi zakładami.

4. Administrator: Użytkownik posiadający zakres uprawnień do programu PetroRail umożliwiający mu pełne zarządzenie dostępnymi funkcjami programu, ale tylko w zakresie jednego zakładu.

5. Zakład: Zarejestrowany w programie PetroRail podmiot, czynnie wykorzystujący możliwości programu połączonego ze sprzętem fizycznie znajdującym się na stacji, w celu tankownia przydzielonych do niego pojazdów.

6. Produkty: Zarejestrowane w programie PetroRail media takie jak olej napędowy, benzyna czy AdBlue, tankowane za pośrednictwem programu przez poszczególne zakłady.

7. Automaty: Urządzenia fizycznie znajdujące się na stacji, podłączone do dystrybutora paliw lub zestawu wydawczego, odpowiedzialne za zbierane i przesył danych o wyznaczonych zdarzeniach bezpośrednio do programu PetroRail.

8. Grupy kart: Jest to pewna ilość kart identyfikacyjnych (np. pojazdów lub osób) posiadających wspólną nazwę i przynależnych do określonych automatów i zakładów.

9. Karty identyfikacyjne (karty): Karty zbliżeniowe typu RFID wprowadzane do programu PetroRail , powiązane z danymi zawierającymi informacje o kierowcy, pojeździe, odbiorcy i schemacie logowania. Karty są niezbędne w celu właściwego użytkowania programu PetroRail i umożliwiają tankowanie z dedkowanego dystrybutora paliw połączonego z automatem.

10. Schemat logowania: Utworzony przez użytkownika programu PetroRail zestaw informacji jaki należy podać podczas logowania się za pomocą karty do automatu w celu pobrania paliwa. Może to być np. obowiązek podania stanu licznika przed tankowaniem.

11. Jednostki norm zużycia: Wartości wprowadzane przez użytkownika systemu PetroRail takie jak np.: " l/100 km " w których system ma pokazywać zużycie paliwa przez dany pojazd. Jednostki takie mogą być różne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, które ten system obsługuje.

12. Alarmy: Zdefiniowane w programie PetroRail zdarzenia mające charakter krytyczny, o których użytkownik informowany jest za pomocą wiadomości mailowej, opcjonalnie za pomocą systemu SMS. Mogą to być np. informacje o wykryciu wody w zbiorniku lub spadku wydajności dystrybutora.

13. Stany zbiorników: Wyszczególnione za pomocą tabeli informacje na temat wybranego zbiornika magazynowego. W skład wyświetlanych informacji wchodzi m.in. aktualna objętość paliwa w zbiorniku czy poziom produktu podany w " mm ".

14. Wydania: Wyszczególnione za pomocą tabeli informacje na temat wszystkich tankowań/pobrań paliwa zarejestrowanych przez program PetroRail.W skład wyświetlach danych wchodzą m.in informacje o osobie, która pobierała paliwo oraz pojeździe, do którego paliwo zostało zatankowane.

15. Karta awaryjna: Wprowadzona do programu przez uprawnionego użytkownika, wirtualna karta służąca do jednorazowego tankowania np. z powodu zagubienia karty fizycznej. Od momenty użycia karta awaryjna działa przez półgodziny, następnie ulega deaktywacji. Karta awaryjna w swoim numerze może zawierać jedynie cyfry, w przeciwieństwie do kart fizcznych, w których numerach znajdują się również litery.

16. Tagi: Powiązane z programem PetroRail specjalistyczne nakładki na wlew paliwa, działające w technologii RFID. Dzięki nakładkom zarejestrowanym w programie niemożliwe staje się zatankowanie pojazdu nawet z użyciem właściwej karty identyfikacyjnej jeśli pojazd takiej nakładki nie posiada. Technologia ta wymaga również dodatkowych nakładek na pistolet dystrybutora.

17. Limity: Dostępny w programie PetroRail szereg warunków dot. tankowania ustalany przez uprawnionego użytkownika. Przypisując limit do odpowiedniej karty, grupy kart, tagu lub zakładu można wyegzekwoać np. tankowania tylko o określonej godzinie lub z określonego dystrybutora.

18. Operator: Przypisany do konkretnego automatu użytkownik, który dzięki dodatkowym uprawnieniom wynikającym z bycia operatorem ma dostęp do informacji o tankowaniach wszystkich zakładów korzystających z tego automatu. Użytkownik nie będący operatorem automatu ma dostęp do informacji o tankowaniach tylko jednego odbiorcy nawet jeśli do tego urzadzenia przypisana jest ich większa ilość.

do góry

1.1 Logowanie do systemu

W celu zalogowania się do systemu PetroRail, należy wejść na stronę internetową zawierającą wersję systemu przeznaczoną dla Państwa Firmy. Link do tej strony został przekazany Państwu w wiadomości mailowej po dokonaniu przez Państwa zakupu.

Po przejściu w odpowiedni adres, otwiera się strona logowania:

W pole Login należy wpisać login, który otrzymaliście Państwo od firmy PetroConsulting sp. z o. o. lub od osoby administrującej Państwa systemem PetroRail. W pole Hasło należy wpisać hasło do systemu.

Poprawne logowanie spowoduje przejście do strony głównej. Na głównej stronie systemu widnieją statystyki dotyczące najważniejszych informacji, m. in. informacje o alarmach, stanach zbiorników oraz automatów.

Niepoprawne dane spowodują pojawienie się komunikatu: Nieprawidłowa nazwa użytkownika bądź hasło.

1.2 Edycja własnych danych/zmiana hasła

Aby zmienić swoje dane w systemie należy wykonać następujące kroki:

 • kliknąć w swoją nazwę użytkownika w górnej belce po prawej stronie

 • zmienić wybrane dane w formularzu, który zostanie wyświetlony po kliknięciu w nazwę użytkownika

 • kliknąć Zapisz.

Jeżeli pole z hasłem pozostanie puste, hasło nie zostanie zmienione.


do góry 

2. Użytkownicy

Operacje dotyczące zarządzania użytkownikami może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora lub administratora.

W skład zarządzania użytkownikami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych użytkowników,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy użytkowników według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie użytkowników,

 • edycja użytkowników,

 • usuwanie użytkowników,

 • zarządzanie usuniętymi użytkownikami,

 • generowanie raportów, zawierających dane o użytkownikach.

Aby przejść do modułu zarządzania użytkownikami, należy z menu Supervisor lub Administrator wybrać Użytkownicy. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych użytkownikach. 

2.1 Dodawanie użytkowników

Aby dodać użytkownika należy z pola Operacje wybrać Utwórz użytkownika.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego użytkownika.

Polami obowiązkowymi są: SAP GM, Nazwisko i imię, Login, EmailHasło oraz Potwierdź hasło.

Użytkownik, posiadający uprawnienia supervisora, nie ma ograniczeń przy dodawaniu nowego użytkownika, administrator może dodawać tylko i wyłącznie użytkowników, którzy będą przypisani do jego zakładu. Supervisor może dodać nowego administratora, ale administrator nie może dodać ani edytować nowego supervisora.

Opis uprawnień nadzwyczajnych, przypisywanych użytkownikowi:

Nazwa uprawnienia

Opis

supervisor

Użytkownik posiadający pełen zestaw uprawnień do wszystkich zakładów, znajdujących się w systemie. Każdy użytkownik nie będący supervisorem musi mieć wskazany zakład, supervisor nie musi mieć wskazanego zakładu.

Ponadto supervisor może zarządzać listami produktów, automatów, zbiorników, dystrybutorów, schematów logowania, jednostek norm zużycia a także włączać lub wyłączać opcje zaawansowane.

administrator

Użytkownik posiadający pełen zestaw uprawnień w zakresie jednego zakładu (wskazanego w polu Zakład).

Pozostałe uprawnienia, które można nadać użytkownikowi, dotyczą dostępu do poszczególnych elementów systemu. Uprawnienia te nie są brane pod uwagę, jeżeli użytkownik jest supervisorem lub administratorem.

2.2 Edycja użytkowników

Aby edytować użytkownika, należy przejść do listy użytkowników (Supervisor/Administrator Użytkownicy). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj znajdujący się z prawej strony wiersza, zawierającego użytkownika, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego użytkownika (obrazek powyżej).

Użytkownik, posiadający uprawnienia supervisora ma możliwość edycji dowolnego użytkownika. Użytkownik, będący administratorem, może zarządzać użytkownikami, którzy są przypisani do jego zakładu.

2.3 Zmiana hasła użytkownika

Aby zmienić hasło użytkownika należy wejść w edycję jego profilu. (Supervisor/Administrator Użytkownicy), następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj znajdujący się z prawej strony wiersza, zawierającego użytkownika, którego hasło będzie zmieniane.

W pola Hasło oraz Potwierdź hasło należy wpisać nowe hasło użytkownika.

2.4 Usuwanie użytkowników

Aby usunąć użytkownika, należy przejść do listy użytkowników (Supervisor/Administrator Użytkownicy). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym użytkownika, który będzie usuwany.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć danego użytkownika.

Po wciśnięciu przycisku OK, użytkownik znika z listy aktywnych użytkowników i nie może się zalogować.

2.5 Przywracanie usuniętych użytkowników

Użytkownicy systemu nie są usuwani z niego nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę użytkowników usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi użytkownikami.

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych użytkowników. Żeby przywrócić wybranego użytkownika, należy kliknąć w przycisk aktualizuj znajdujący się z prawej strony wiersza. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć tego użytkownika.

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić tego użytkownika.

Po wciśnięciu OK, użytkownik zostanie przywrócony. Hasło użytkownika zostaje takie samo jak przed usunięciem. Aby je zmienić należy wejść w edycję użytkownika i dwukrotnie wpisać nowe hasło.

do góry 

3. Produkty

 

Operacje dotyczące zarządzania listami produktów może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

W skład zarządzania produktami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych produktów,

 • dodawanie produktów,

 • edycja produktów,

 • usuwanie produktów,

 • zarządzanie usuniętymi produktami.

Aby przejść do zarządzania produktami należy z menu Supervisor wybrać Produkty. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych produktach.

3.1 Dodawanie produktów

W celu dodania produktu należy wejść na listę zarządzania produktami (menu SupervisorProdukty).

Aby dodać produkt, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie wypełnić pola Nazwa,Nazwa skrócona, Współczynnik parowania dla przeładunku oraz Współczynnik parowania dla przechowywania. Po zakończonym dodawaniu produktów, w celu ich zapisania należy kliknąć przycisk Zapisz.

3.2 Edycja produktów

W celu edycji nazwy lub nazwy skróconej produktu, należy otworzyć stronę zarządzania produktami (menu SupervisorProdukty). Następnie należy edytować wybrane dane bezpośrednio w tabeli, zawierającej listę produktów.

Po skończeniu edycji produktów, należy kliknąć przycisk Zapisz.

Uwaga! System nie zapamiętuje poprzednich nazw produktów. Dlatego każda zmiana nazwy produktu wiąże się z nieodwracalną utratą informacji o poprzedniej nazwie. Prosimy o przemyślane działania.

3.3 Usuwanie produktów

Aby usunąć wybrany produkt, należy otworzyć stronę zarządzania produktami (menu SupervisorProdukty). Następnie należy kliknąć Usuń przy wybranym produkcie.

Po skończeniu usuwania produktów należy kliknąć przycisk Zapisz.

3.4 Przywracanie usuniętych produktów

W celu przywrócenia usuniętego produktu należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi produktami.


 

Spowoduje to przejście do strony zawierającej usunięte produkty.

Aby przywrócić usunięte produkty, należy przy wybranym produkcie kliknąć przycisk Przywróć. Po zakończeniu przywracania produktów, należy kliknąć przycisk Zapisz.

do góry 

4. Automaty

 

Operacje dotyczące zarządzania listami automatów może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

W skład zarządzania automatami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych automatów,

 • przegląd lokalizacji automatów (na mapie),

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy automatów według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie automatów,

 • edycja automatów i ich przypisywanie do grupy kart,

 • usuwanie automatów,

 • zarządzanie usuniętymi automatami,

 • generowanie raportów, zawierających listę automatów,

 • przydzielanie operatora automatu.

Aby przejść do zarządzania automatami należy z menu Supervisor wybrać Automaty. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych automatach.


 

Przy dodawaniu/edycji automatu można podać (opcjonalnie) jego współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzna). Po kliknięciu w link Mapa, wyświetlona zostanie mapa z zaznaczonymi automatami, które mają wypełnione te dane.

4.1 Dodawanie automatów

Aby dodać automat należy z pola Operacje wybrać Utwórz automat.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego automatu.

 Poniżej znajduje się przykład wypełnienia formularza dodawania automatu:

 

Pola Nazwa oraz Numer automatu są obowiązkowe.

Aby dodać nowy produkt do automatu, należy kliknąć przycisk Dodaj a następnie wpisać cenę i wybrać produkt. W jednym automacie jest możliwość ustawienia tylko jednej ceny dla jednego produktu.

Wartość pól Długość geograficzna oraz Szerokość geograficzna można wpisać z klawiatury. Innym sposobem wypełnienia tych pól jest wskazanie kursorem myszy wybrany punkt na mapie (po prawej stronie formularza) i dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.

4.2 Edycja automatów

Aby edytować automat, należy przejść do listy automatów (SupervisorAutomaty). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym automat, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego automatu (obrazek powyżej).

4.3 Usuwanie automatów

Aby usunąć automat, należy przejść do listy automatów (menu Supervisor Automaty). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym automat, który będzie usuwany.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć dany automat.

Po wciśnięciu przycisku OK, automat znika z listy aktywnych automatów i nie można go przypisać w żadnym miejscu systemu.

4.4 Przywracanie usuniętych automatów

Automaty nie są usuwane z systemu nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę automatów usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi automatami.

 

 

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych automatów. Żeby przywrócić usunięty automat, należy kliknąć w wiersz, zawierający dane automatu, który chce się przywrócić. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć ten automat.

 

 

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić ten automat.

 

Po wciśnięciu OK, automat zostanie przywrócony.

 

4.5 Przypisywanie automatu do grupy kart

Aby przypisać automat do grupy kart, należy przejść do edycji automatu (menu SupervisorAutomaty → Kliknąć w przycisk aktualizuj w wybranym automacie). Z pola Operacje wybrać Przypisz do grupy kart.

 

 

Wybranie tej opcji spowoduje przejście do strony, na której będzie można wybrać jedną z wcześniej przygotowanych grup kart.

 

 

Aby przypisać automat do grupy kart, należy wybrać grupę z listy rozwijanej a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Aby powrócić do edycji automatu bez przypisania go do grupy kart, należy wybrać z pola Operacje opcję Powrót do widoku szczegółowego.

do góry

4.6 Przydzielanie operatora automatu


Aby przypisać operatora do automatu, należy przejść do edycji automatu (menu SupervisorAutomatyKliknąć w przycisk aktualizuj w wybranym automacie). Z pola Operator wybrać danego, dostępnego operatora i kliknąć na przycisk Zapisz.

4.7 Usuwanie operatora przypisanego do automatu

Aby usunąć operatora przypisanego do automatu, należy przejść do edycji automatu (menu SupervisorAutomatyKliknąć w przycisk aktualizuj w wybranym automacie). Z pola Operator wybrać puste pole i kliknąć na przycisk Zapisz.


 


do góry 

5. Zbiorniki

 

Operacje dotyczące zarządzania zbiornikami może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora

W skład zarządzania zbiornikami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych zbiorników,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli (dostępne w module VIP),

 • filtrowanie listy zbiorników według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie zbiorników,

 • edycja zbiorników,

 • usuwanie zbiorników,

 • zarządzanie usuniętymi zbiornikami,

 • generowanie raportów, zawierających listę zbiorników.

Aby przejść do zarządzania zbiornikami należy z menu Supervisor wybrać Zbiorniki. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych zbiornikach.

 


 

5.1 Dodawanie zbiorników

Aby dodać zbiornik należy z pola Operacje wybrać Utwórz zbiornik.

 

 

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego zbiornika.

 

 

Polami obowiązkowymi jest Nazwa, ID urządzenia (uprzednio otrzymane od PetroConsulting), Produkt oraz Objętość maksymalna. Aby system uzupełnił pola Produkt oraz Węże, należy najpierw wybrać wartość dla pola Automat.

Jeżeli zbiornik jest nieopomiarowany, należy podać początkową objętość produktu w zbiorniku. Pole do wypełnienia pojawia się po odznaczeniu znacznika Opomiarowany. Dodatkowo istnieje możliwość ustawień zaawansowanych dla danego zbiornika poprzez kliknięcie na przycisk "Opcje zaawansowane". Umożliwia to wprowadzenia m.in. takich danych jak: Stan niemierzalny produktu czy Długość okresu wykrywania dostaw.

5.2 Edycja zbiorników

Aby edytować zbiornik, należy przejść do listy zbiorników (menu SupervisorZbiorniki). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym zbiornik, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego zbiornika (obrazek powyżej).

5.3 Usuwanie zbiorników

Aby usunąć zbiornik, należy przejść do listy zbiorników (menu Supervisor Zbiorniki). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym zbiornik, który będzie usuwany.

 

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć dany zbiornik.

 

 

Po wciśnięciu przycisku OK, zbiornik znika z listy aktywnych zbiorników i nie można go przypisać w żadnym miejscu systemu.

5.4 Przywracanie usuniętych zbiorników

Zbiorniki nie są usuwane z systemu nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę zbiorników usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi zbiornikami.

 

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych zbiorników. Żeby przywrócić usunięty zbiornik, należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym dane zbiornika, który chce się przywrócić. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć ten zbiornik.

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić ten zbiornik.

Po wciśnięciu OK, zbiornik zostanie przywrócony. 

Dodatkowo w opcji edycji zbiornika, w menu operacyjnym istnieje możliwość podglądu aktualnej tabeli litrażowania zbiornika, porzez wciśnięcie przycisku: Zobacz tablicę litrażowania.

 


do góry 

6. Dystrybutory

 

Operacje dotyczące zarządzania dystrybutorami może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

W skład zarządzania dystrybutorami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy dystrybutorów,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy dystrybutorów według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie dystrybutorów,

 • edycja dystrybutorów,

 • usuwanie dystrybutorów,

 • generowanie raportów, zawierających listę dystrybutorów.

Aby przejść do zarządzania dystrybutorami należy z menu Supervisor wybrać Dystrybutory. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych dystrybutorach.


 

6.1 Dodawanie dystrybutorów

Aby dodać dystrybutor należy z pola Operacje wybrać Utwórz dystrybutor.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego dystrybutora.

Polem obowiązkowym jest tylko ID wewnętrzne (podane przez PetroConsulting).

6.2 Edycja dystrybutorów

Aby edytować dystrybutor, należy przejść do listy dystrybutorów (menu SupervisorDystrybutory). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym dystrybutor, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego dystrybutora (obrazek powyżej).

6.3 Usuwanie dystrybutorów

Aby usunąć dystrybutor, należy przejść do listy dystrybutorów (menu Supervisor Dystrybutory). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym dystrybutor, który będzie usuwany.

 

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć dany dystrybutor.

Po wciśnięciu przycisku OK, dystrybutor zostaje usunięty z systemu i nie można go przywrócić ani przypisać w żadnym miejscu systemu.

 

do góry 

7. Schematy logowania

 

Operacje dotyczące zarządzania schematami logowania może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

W skład zarządzania schematami logowania wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy schematów logowania,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy schematów logowania według nazwy,

 • dodawanie schematów logowania,

 • edycja schematów logowania,

 • usuwanie schematów logowania,

 • generowanie raportów, zawierających listę schematów logowania.

Aby przejść do zarządzania schematami logowania należy z menu Supervisor wybrać Schematy logowania. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o wszystkich schematach logowania.


 

7.1 Dodawanie schematów logowania

Aby dodać schemat logowania należy z pola Operacje wybrać Utwórz schemat logowania.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego schematu logowania.

 

Polem obowiązkowym jest Nazwa. Dostępne są następujące opcje logowania:

Nazwa opcji

Opis

Wymagana dodatkowa karta osobista

W celu użycia karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, wymagane jest przyłożenie do czytnika zbliżeniowego innej karty osobistej.

Wymagana dodatkowa karta pojazdu

W celu użycia karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, wymagane jest przyłożenie do czytnika zbliżeniowego innej karty pojazdu.

Wymagana dodatkowa karta odbiorcy

W celu użycia karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, wymagane jest przyłożenie do czytnika zbliżeniowego innej karty odbiorcy.

Wymagana weryfikacja tagu

W celu użycia karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, wymagane jest użycie tagu, zamontowanego na wlewie paliwa.

Karta drogowa

W celu użycia karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, wymagane jest wprowadzenie do terminala numeru karty drogowej.

Stan licznika

W celu użycia karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, wymagane jest wprowadzenie do terminala stanu licznika.

Stan licznika motogodzin

W celu użycia karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, wymagane jest wprowadzenie do terminala stanu licznika motogodzin.

W czasie tankowania pokazuj ilość wydawanego paliwa

W trakcie tankowania przy użyciu karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, na ekranie automatu pokazywana jest ilość wydawanego paliwa.

Pozwala tankować

Przy użyciu karty, do której przypisany jest ten schemat logowania, można zatankować pojazd.

Pozwala sprawdzać stan zbiorników

Przy użyciu karty, do której jest przypisany ten schemat logowania, można sprawdzić stan zbiorników.

Pozwala na zmianę kodu PIN

Przy użyciu tej karty, można zmienić kod PIN.

Dodatkowe dane logowania (zdefiniowane przez użytkownika) Dodatkowe dane wpisane z klawiatury terminala charakterystyczne dla danego podmiotu np. nr jednostki wojskowej lub nr stanowiska.

7.2 Edycja schematów logowania

Aby edytować schemat logowania, należy przejść do listy schematów logowania (menu SupervisorSchematy logowania). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym schemat logowania, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego schematu logowania (obrazek powyżej).

7.3 Usuwanie schematów logowania

Aby usunąć schematy logowania, należy przejść do listy schematów logowania (menu Supervisor Schematy logowania). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym schemat logowania, który będzie usuwany.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć dany schemat logowania.

Po wciśnięciu przycisku OK, schemat logowania znika z listy i nie można go przypisać w żadnym miejscu systemu.

do góry

8. Jednostki norm zużycia

 

Operacje dotyczące zarządzania jednostkami norm zużycia może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

Zarządzanie jednostkami norm zużycia jest dostępne w menu Supervisor w elemencie Jednostki norm zużycia.

8.1 Dodawanie jednostek norm zużycia

W celu dodania produktu należy wejść na listę zarządzania jednostkami norm zużycia (menu SupervisorJednostki norm zużycia).

Następnie należy kliknąć przycisk dodaj i wpisać wartość jednostki zużycia.

Po wpisaniu wszystkich danych, należy kliknąć przycisk Zapisz.

8.2 Edycja jednostek norm zużycia

W celu edycji wartości którejś jednostki norm zużycia, należy otworzyć stronę zarządzania jednostkami (menu SupervisorJednostki norm zużycia). Następnie należy edytować wybrane dane bezpośrednio w tabeli, zawierającej listę jednostek norm zużycia.

Po skończeniu edycji jednostek, należy kliknąć przycisk Zapisz.

Ważne! System nie zapamiętuje poprzednich wartości jednostek norm zużycia. Dlatego każda zmiana tych wartości wiąże się z nieodwracalną utratą informacji o poprzednich danych. Prosimy o przemyślane działania.

8.3 Usuwanie jednostek norm zużycia

Aby usunąć wybraną jednostkę normy zużycia, należy otworzyć stronę zarządzania jednostkami (SupervisorJednostki norm zużycia). Następnie należy kliknąć Usuń przy wybranej jednostce. Po skończeniu usuwania należy kliknąć przycisk Zapisz.

8.4 Przywracanie usuniętych jednostek norm zużycia

W celu przywrócenia usuniętej jednostki norm zużycia należy w polu Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi jednostkami.

Spowoduje to przejście do strony zawierającej usunięte jednostki.

Aby przywrócić usunięte jednostki norm zużycia, należy przy wybranej jednostce kliknąć przycisk Przywróć. Po zakończeniu przywracania jednostek, należy kliknąć przycisk Zapisz.

do góry

 

9. Alarmy

 

W skład zarządzania alarmami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy alarmów,

 • ręczne kończenie niezakończonych alarmów,

 • filtrowanie alarmów według wartości danych w kolumnach,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli (dostępne w module VIP),

 • generowanie raportów, zawierających listę alarmów.

Aby przejść do zarządzania alarmami należy z menu wybrać Alarmy. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o wszystkich alarmach.

Możliwe kody alarmów:

sonda - woda w zbiorniku

sonda - wysoki poziom wody

sonda - krytycznie niski poziom produktu

sonda - potrzebna dostawa

sonda - możliwość przepełnienia zbiornika

sonda - zbiornik jest przepełniony

sonda - inny alarm

sonda - inne ostrzeżenie

czujnik wycieku – ostrzeżenie konfiguracji

czujnik wycieku – alarm paliwa

czujnik wycieku – alarm zewnętrzny

czujnik wycieku – krótki alarm

czujnik wycieku – alarm wody

czujnik wycieku – zewnętrzny alarm wody

czujnik wycieku – wysoki poziom płynu

czujnik wycieku – niski poziom płynu

czujnik wycieku – ostrzeżenie płynu

czujnik wycieku - wyciek

dystrybutor - awaria

drukarka – w stanie offline

drukarka – awaria

serwer – start serwera systemu

serwer – stop serwera systemu

wydanie - wydanie z niespójną informacją o dystrybutorze i wężu

9.1 Ręcznie zakończenie alarmu

Aby zakończyć alarm, należy najechać kursorem myszy na znak x przy niezakończonym alarmie.

Po jego kliknięciu pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno zakończyć ten alarm.

9.2 Przypisywanie akcji do alarmów

W systemie istnieje możliwość wykonywania określonych akcji w momencie pojawienia się alarmu. W obecnej wersji systemu taką akcją jest wysłanie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej. W nadchodzących wersjach systemu planuje się dodanie opcji wysyłania wiadomości SMS na wskazany numer telefonu.

Przypisywanie akcji do alarmów odbywa się z poziomu zakładki Zakłady. Żeby wykonać tę czynność należy wykonać następujące kroki:

 • otworzyć listę zakładów (menu Zakłady)

 • wybrać zakład, dla którego będą wysyłane wiadomości o alarmach poprzez kliknięcie w wiersz, zawierający dane tego zakładu

 • z pola Operacje wybrać Edytuj akcje przypisane do alarmów

 • otworzy się strona zawierająca listę akcji przypisanych do alarmów dla danego zakładu

 • przypisywanie akcji do alarmów odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku Dodaj, wybrania automatu, kodu alarmu, typu akcji. Ponadto należy wpisać adres poczty elektronicznej, na którą zostanie wysłana wiadomość w momencie pojawienia się alarmu.

Po przypisaniu wszystkich akcji do alarmów należy kliknąć przycisk Zapisz.

do góry

10. Stany zbiorników

Stany zbiorników można przeglądać w dwóch wersjach:

10.1 Tabela

Aby przejść do wersji tabelarycznej stanów zbiorników należy wybrać menu Stany zbiorników.

W tej wersji stanów zbiorników, można wykonywać następujące czynności:

 • zmieniać liczbę i układu kolumn w tabeli,

 • filtrować stany zbiorników według wartości kolumn w tabeli,

 • generować raporty, zawierające stany zbiorników.

10.2 Wykres

Aby przejść do stanów zbiorników w postaci wykresu, należy najechać kursorem myszy na Stany zbiorników a następnie kliknąć Wykresy.

Przy wyświetlaniu wykresów pojawiają się dwie wartości: zbiornik, którego wykres ma zostać wyświetlony oraz czas, za jaki ma pokazywać się stan zbiornika.

Ciemniejszą linią oznaczona jest temperatura w zbiorniku w okresie wyświetlanym na wykresie. Kolorem jaśniejszym przedstawiona jest objętość płynu w zbiorniku w określonym czasie.

Aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje dotyczące punktów wykresu, należy najechać kursorem myszy na wybrany punkt (oznaczony pogrubioną kropką) wykresu.

Aby powiększyć lub pomniejszyć wybrany obszar wykresu, należy:

 • najechać kursorem myszy na wykres

 • używając rolki (kółka) myszki kręcić nim od siebie lub do siebie, w zależności od obszaru, który ma zostać powiększony lub pomniejszony

Aby powrócić do domyślnej wielkości całego wykresu, należy:

 • najechać kursorem myszy na obszar wykresu,

 • dwukrotnie kliknąć prawym przyciskiem myszy.

do góry

 

11. Wydania

 

 

W skład zarządzania wydaniami wchodzą następujące czynności:

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy wydań według wartości danych w kolumnach,

 • generowanie raportów, zawierające informacje o wydaniach.

Aby przejść do zarządzania wydaniami należy wybrać menu Wydania.

11.1 Edycja wydań

W przypadku, gdy podczas wydania, osoba wpisująca dane do automatu pomyli się, istnieje możliwość edytowania informacji o wydaniu. Edycja dotyczy następujących informacji: Numer dokumentu, Stan paliwa,Przebieg w km,Dodatkowe dane logowania 1, Dodatkowe dane logowania 2, Komentarz.

Żeby przejść do edycji wydania, należy wejść do listy wydań (menu Wydania), a następnie kliknąć w przycisk aktualizuj w  wierszu, zawierającym wydanie, które będzie edytowane.

Podczas edycji żadne z pól nie jest wymagane. Po skończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz.

11.2 Ręczne dodawanie wydań

 

Aby przejść do dodawania wydania, należy najechać kursorem myszy na Wydania a następnie kliknąć Utwórz. Innym sposobem przejścia do dodawania wydania, jest przejście do listy wydań (menu Wydania) i wybranie z pola Operacje wartości Utwórz wydanie.

W formularzu dodawania nowego wydania, wartościami obowiązkowymi są następujące dane: data, objętość produktu oraz cena produktu. Informacji tych po zapisaniu wydania nie będzie można zmienić. Zaleca się ostrożność przy wpisywaniu tych danych.

 

Po wpisaniu wszystkich wartości należy kliknąć Zapisz. Po kliknięciu tego przycisku, pojawi się komunikat informujący, że po zapisaniu nie będzie można zmienić niektórych danych.

Po kliknięciu OK, wydanie zostanie zapisane.

do góry

12. Dostawy

 

 

W skład zarządzania dostawami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd dostaw,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie dostaw według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie dostaw,

 • edycja wartości WZ oraz ilość WZ dla dowolnej dostawy,

 • generowanie raportów, zawierających informacje o dostawach.

Aby przejść do listy dostaw należy wybrać menu Dostawy.


 

12.1 Edycja dostaw

Żeby przejść do edycji dostawy, należy wejść do listy dostaw (menu Dostawy), a następnie kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym dostawę, która będzie edytowana.

Podczas edycji żadne z pól nie jest wymagane. Po skończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz.

 

12.2 Ręczne dodawanie dostaw

Aby przejść do dodawania dostawy, należy najechać kursorem myszy na Dostawy a następnie kliknąć Utwórz. Innym sposobem przejścia do dodawania dostawy, jest przejście do listy dostaw (menu Dostawy) i wybranie z pola Operacje wartości Utwórz dostawę.

W formularzu dodawania nowej dostawy, wartościami obowiązkowymi są następujące dane: Produkt, Zbiornik, Data dostawy oraz Dostarczona objętość produktu. Informacji tych po zapisaniu dostawy nie będzie można zmienić. Zaleca się ostrożność przy wpisywaniu tych danych.

Po wpisaniu wszystkich wartości należy kliknąć Zapisz. Po kliknięciu tego przycisku, pojawi się komunikat informujący, że po zapisaniu nie będzie można zmienić niektórych danych.

Po kliknięciu OK, dostawa zostanie zapisana.

do góry

 

13. Karty

 

W skład zarządzania kartami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych kart,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy kart według wartości kolumn tabeli,

 • dodawanie kart,

 • edycja kart,

 • zarządzanie limitami przypisanymi do kart,

 • usuwanie kart,

 • zarządzanie usuniętymi kartami,

 • generowanie raportów, zawierających listę kart.

Aby przejść do zarządzania zbiornikami należy wybrać menu Karty. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych kartach.

13.1 Dodawanie kart

Aby przejść do dodawania kart, należy najechać kursorem myszy na Karty a następnie kliknąć Utwórz. Innym sposobem przejścia do dodawania kart, jest przejście do listy kart (menu Karty) i wybranie z pola Operacje wartości Utwórz kartę.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowej karty.

Opis poszczególnych pól:

Pole

Opis

Numer karty

Pole musi posiadać 10 znaków. Pole przyjmuje tylko wartości z systemu szesnastkowego, czyli: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Pole obowiązkowe

Zakład

Użytkownik może wybrać zakład, do którego jest przypisany. Dla takiego użytkownika pole jest obowiązkowe.

Supervisor ma możliwość pozostawienia tego pola pustego. W takiej sytuacji nie ma możliwości przypisania tej karty do zakłądu lub maszyny. Wartość tego pola można później zmienić. Kart bez wypełnionego zakładu nie widzi nikt poza supervisorem.

Typ karty

Pole informujące, czy karta jest kartą osobistą, kartą pojazdu czy też kartą odbiorcy. Pole obowiązkowe.

Karta awaryjna

Pole informujące, czy karta jest kartą awaryjną.

Schemat logowania

Przypisanie karty do wybranego schematu logowania [7.].

PIN

Informacja o tym, czy karta ma być autoryzowana kodem PIN. Jeżeli pole zostanie zaznaczone, pojawi się dodatkowe pole tekstowe, w którym należy wpisać kod PIN.

PUK

Kod PUK, wykorzystywany w starych typach automatów.

Zablokowana

Informacja, czy karta jest zablokowana czy też nie.

Wymuszona zmiana PIN

Przy kolejnym użyciu karty, automat wymusi zmianę numeru PIN.

Automaty

Informacja o tym, do których automatów wskazanego zakładu ma mieć dostęp dana karta. Jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden automat, karty nie będzie można użyć.

13.2 Edycja kart

Aby edytować kartę, należy przejść do listy kart (menu Karty). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym kartę, której dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowej karty (obrazek powyżej).

13.3 Usuwanie kart

Aby usunąć kartę, należy przejść do listy kart (menu Karty). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym kartę, która będzie usuwana.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć daną kartę.

Po wciśnięciu przycisku OK, karta znika z listy aktywnych kart i nie można jej przypisać w żadnym miejscu systemu. Nie można też jej użyć w żadnym z automatów, do której wcześniej była przypisana. Po usunięciu karty, przypisane do niej limity stają się nieaktywne.

13.4 Przywracanie usuniętych kart

Karty nie są usuwane z systemu nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę kart usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi kartami.

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych kart. Żeby przywrócić usuniętą kartę, należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym dane karty, którą chce się przywrócić. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć tę kartę.

 

 

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić tę kartę.

Po wciśnięciu OK, karta zostanie przywrócona.

 

*Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podczas przekazywania kart kierowcom, aby pisemnie kwitowali oni odebranie karty. Brak pokwitowania skutkuje bowiem brakiem możliwości udowodnienia, iż dana karta została przekazana konkretnej osobie. Pisemne potwierdzenie odebrania karty może być dowodem np. w przypadku spraw dot. kradzieży paliwa.

do góry

14. Grupy kart

 

 W skład zarządzania grupami kart wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych grup kart,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy grup kart według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie grup kart,

 • edycja grup kart,

 • zarządzanie limitami przypisanymi do grup kart,

 • usuwanie grup kart,

 • zarządzanie usuniętymi grupami kart,

 • generowanie raportów, zawierających listę grup kart.

Aby przejść do zarządzania grupami należy wybrać menu Grupy kart. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych grupach kart.


 

14.1 Dodawanie grup kart

Aby przejść do dodawania grup kart, należy najechać kursorem myszy na Grupy kart a następnie kliknąć Utwórz. Innym sposobem przejścia do dodawania grup kart, jest przejście do listy grup kart (menu Grupy kart) i wybranie z pola Operacje wartości Utwórz grupę kart.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowej grupy kart.

Polem obowiązkowym jest Nazwa grupy. Po zapisaniu nowej grupy kart otworzy się okno umożliwiające szczegółową edycję nowej grupy.

14.2 Edycja grup kart

Aby edytować grupę kart, należy przejść do listy grup kart (menu Grupy kart). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym grupę kart, której dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz edycji nowej grupy kart.

14.3 Usuwanie grup kart

Aby usunąć grupę kart, należy przejść do listy grup kart (menu Grupy kart). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym grupę kart, która będzie usuwana.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć daną grupę kart.


 

Po wciśnięciu przycisku OK, grupa kart znika z listy aktywnych grup kart i nie można jej przypisać w żadnym miejscu systemu. Wszystkie limity przypisane do grup kart stają się nieaktywne.

14.4 Przywracanie usuniętych grup kart

Grupy kart nie są usuwane z systemu nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę usuniętych grup kart, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi grupami.

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych grup kart. Żeby przywrócić usuniętą grupę, należy kliknąć w wiersz, zawierający dane grupy, którą chce się przywrócić. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć tę grupę.

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić tę grupę.

Po wciśnięciu OK, grupa kart zostanie przywrócona.

do góry

15. Pojazdy

 

W skład zarządzania pojazdami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych pojazdów,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy pojazdów według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie pojazdów,

 • edycja pojazdów,

 • usuwanie pojazdów,

 • zarządzanie usuniętymi pojazdami,

 • generowanie raportów, zawierających listę pojazdów.

Aby przejść do zarządzania pojazdami należy wybrać menu Pojazdy. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych pojazdach.

15.1 Dodawanie pojazdów

Aby przejść do dodawania pojazdów, należy najechać kursorem myszy na Pojazdy a następnie kliknąć Utwórz. Innym sposobem przejścia do dodawania pojazdów, jest przejście do listy pojazdów (menu Pojazdy) i wybranie z pola Operacje wartości Utwórz pojazd.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego pojazdu.

 

Polami obowiązkowymi są Nazwa oraz Data rejestracji. Supervisor nie musi podawać zakładu, do którego przypisany jest pojazd. Zwykły użytkownik może podać swój zakład.

W polu Karta pojawiają się tylko karty pojazdów, które nie są przypisane do żadnego pojazdu oraz należą do wybranego zakładu.

15.2 Edycja pojazdów

Aby edytować pojazd, należy przejść do listy pojazdów (menu Pojazdy). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym pojazd, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego pojazdu (obrazek powyżej).

15.3 Usuwanie pojazdów

Aby usunąć pojazd, należy przejść do listy pojazdów (menu Pojazdy). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym maszynę, która będzie usuwana.

 

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć dany pojazd.

Po wciśnięciu przycisku OK, pojazd znika z listy aktywnych pojazdów i nie można go przypisać w żadnym miejscu systemu.

 

15.4 Przywracanie usuniętych pojazdów

Pojazdy nie są usuwane z systemu nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę pojazdów usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi pojazdami.

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych pojazdów. Żeby przywrócić usunięty pojazd, należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym dane pojazdu, który chce się przywrócić. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć ten pojazd.

 

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić ten pojazd.

Po wciśnięciu OK, pojazd zostanie przywrócony.

15.5 Wykresy zużycia produktów

Wykresy zużycia produktów generowane są na podstawie wydań konkretnego produktu dla wybranego pojazdu. Aby przejść do wykresu zużycia produktów wybranego pojazdu, należy wykonać następujące kroki:

 • otworzyć listę pojazdów (menu Pojazdy),

 • kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierający pojazd, której wykres zużycia produktów chce się obejrzeć,

 • z pola Operacje wybrać Zobacz wykres zużycia produktów

Otworzy się strona z wykresem zużycia produktów pojazdu. Na osi poziomej znajdują się daty pomiarów, na osi pionowej znajduje się wartość zużycia produktu.

Przykładowy wykres dla pojazdu:

Możliwy jest wybór następujących okresów dla wykresów:

 • Ostatnia godzina

 • Ostatni dzień

 • Ostatni tydzień

 • Ostatni miesiąc

 • Ostatni rok

 • Od początku do teraz

 • Dowolny okres (użytkownik decyduje, jaki jest zakres dat).

Aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje dotyczące punktów wykresu, należy najechać kursorem myszy na wybrany punkt (oznaczony pogrubioną kropką) wykresu.

Aby powiększyć lub pomniejszyć wybrany obszar wykresu, należy:

 • najechać kursorem myszy na wykres

 • używając rolki (kółka) myszki kręcić nim od siebie lub do siebie, w zależności od obszaru, który ma zostać powiększony lub pomniejszony

Aby powrócić do domyślnej wielkości całego wykresu, należy:

 • najechać kursorem myszy na obszar wykresu,

 • dwukrotnie kliknąć prawym przyciskiem myszy.

do góry

16. Osoby

 

 

W skład zarządzania osobami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych osób,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy osób według wartości kolumn w tabeli,

 • dodawanie osób,

 • edycja osób,

 • usuwanie osób,

 • zarządzanie usuniętymi osobami,

 • generowanie raportów, zawierających dane o osobach.

Aby przejść do zarządzania osobami należy wybrać menu Osoby. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych osobach.

16.1 Dodawanie osób

Aby przejść do dodawania osób, należy najechać kursorem myszy na Osoby a następnie kliknąć Utwórz. Innym sposobem przejścia do dodawania osób, jest przejście do listy osób (menu Osoby) i wybranie z pola Operacje wartości Utwórz osobę.

 

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowej osoby.

Polami obowiązkowymi jest Imię i Nazwisko. Użytkownik, który ma uprawnienia supervisora ma możliwość utworzenia osoby, która nie jest przypisana do żadnego zakładu. Pozostali użytkownicy muszą wybrać w polu Zakład swój lub inny zakład.

Po wybraniu zakładu, w polu Karta pojawiają się tylko karty osób, które nie są przypisane do żadnej osoby oraz należą do wybranego zakładu.

16.2 Edycja osób

Aby edytować osobę, należy przejść do listy osób (menu Osoby). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym osobę, której dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowej osoby (obrazek powyżej).

16.3 Usuwanie osób

Aby usunąć osobę, należy przejść do listy osób (menu Osoby). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym osobę, która będzie usuwana.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć daną osobę.

 

Po wciśnięciu przycisku OK, osoba znika z listy aktywnych osób i nie można jej przypisać w żadnym miejscu systemu.

16.4 Przywracanie usuniętych osób

Osoby nie są usuwane z systemu nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę osób usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi osobami.

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych osób. Żeby przywrócić usuniętą osobę, należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierający dane osoby, którą chce się przywrócić. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć tę osobę.

 

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić tę osobę.

Po wciśnięciu OK, osoba zostanie przywrócona.

do góry

17. Tagi

 

 

W skład zarządzania tagami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych tagów,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy tagów według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie tagów,

 • edycja tagów,

 • zarządzanie limitami przypisanymi do tagu,

 • usuwanie tagów,

 • zarządzanie usuniętymi tagami,

 • generowanie raportów, zawierających listę tagów.

Aby przejść do zarządzania tagami należy wybrać menu Tagi. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych tagach.

17.1 Dodawanie tagów

Aby przejść do dodawania tagów, należy najechać kursorem myszy na Tagi a następnie kliknąć Utwórz. Innym sposobem przejścia do dodawania tagów, jest przejście do listy tagów (menu Tagi) i wybranie z pola Operacje wartości Utwórz tag.

 

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego tagu.

 

Polem obowiązkowym jest Numer tagu. Użytkownik, który ma uprawnienia supervisora ma możliwość utworzenia tagu, który nie jest przypisany do żadnego zakładu. Pozostali użytkownicy muszą wybrać w polu Zakład swój zakład.


 

17.2 Edycja tagów

Aby edytować tag, należy przejść do listy tagów (menu Tagi). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym tag, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego tagu (obrazek powyżej).

17.3 Usuwanie tagów

Aby usunąć tag, należy przejść do listy tagów (menu Tagi). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym tag, który będzie usuwany.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć dany tag.

Po wciśnięciu przycisku OK, tag znika z listy aktywnych tagów i nie można go przypisać w żadnym miejscu systemu.

17.4 Przywracanie usuniętych tagów

Tagi nie są usuwane z systemu nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę tagów usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi tagami.

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych tagów. Żeby przywrócić usunięty tag, należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym dane tagu, który chce się przywrócić. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć ten tag.

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić ten tag.

Po wciśnięciu OK, tag zostanie przywrócony.

do góry

18. Zakłady

W skład zarządzania zakładami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych zakładów,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli,

 • filtrowanie listy zakładów według wartości kolumn w tabeli,

 • dodawanie zakładów,

 • edycja zakładów wraz z przypisywaniem ich do grup kart,

 • zarządzanie limitami przypisanymi do zakładu,

 • usuwanie zakładów ,

 • zarządzanie usuniętymi zakładami,

 • generowanie raportów, zawierających listę zakładów.

Aby przejść do zarządzania zakładami należy wybrać menu Zakłady. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych zakładach.

 


 

18.1 Dodawanie Zakładów

Aby przejść do dodawania zakładów, należy najechać kursorem myszy na Zakłady, a następnie kliknąć Utwórz. Innym sposobem przejścia do dodawania zakładów, jest przejście do listy zakładów (menu Zakłady) i wybranie z pola Operacje wartości Utwórz zakład.

 

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego zakładu.

Polem obowiązkowym jest Nazwa. Użytkownik posiadający uprawnienia supervisora ma możliwość utworzenia zakładu, który nie ma właściciela. Dodatkowo w zależności od uprawnień danego użytkownika, istnieje możliwość wyboru z jakich stacji (automatów) może korzystać dany zakład oraz jaki poziom wglądu może mieć do danej stacji.

18.2 Edycja zakładów

Aby edytować zakład, należy przejść do listy zakładów (menu Zakłady). Następnie należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym zakład, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego zakładu (obrazek powyżej).

18.3 Usuwanie zakładów

Aby usunąć zakład, należy przejść do listy zakładów (menu Zakłady). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym zakład, który będzie usuwany.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć dany zakład.

Po wciśnięciu przycisku OK, zakład znika z listy aktywnych zakładów i nie można go przypisać w żadnym miejscu systemu. Limity przypisane do tego zakładu stają się nieaktywne.

18.4 Przywracanie usuniętych zakładów

Zakłady nie są usuwane z systemu nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę zakładów usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi zakładami.

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych zakładów. Żeby przywrócić usunięty zakład, należy kliknąć w przycisk aktualizuj w wierszu, zawierającym dane zakładu, który chce się przywrócić. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć ten zakład.

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić ten zakład.

Po wciśnięciu OK, zakład zostanie przywrócony.

18.5 Przypisywanie zakładów do grup kart

Aby przypisać zakład do grupy kart, należy przejść do edycji zakładów (menu Zakłady →Kliknąć w przycisk aktualizuj wybrany zakład). Z pola Operacje wybrać Przypisz do grupy kart.

Wybranie tej opcji spowoduje przejście do strony, na której będzie można wybrać jedną z wcześniej przygotowanych grup kart.

Aby przypisać zakład do grupy kart, należy wybrać grupę z listy rozwijanej a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Aby powrócić do edycji zakładu bez przypisania go do grupy kart, należy wybrać w polu Operacje opcję Powrót do widoku szczegółowego.

 

Uwaga! Przypisanie grupy kart do zakładu powoduje, że w kartach z grupy zmienia się atrybut Zakład.

 

 

 

 19. Raporty                                                                                                                                                        do góry

W celu rozliczania braków występujących w rozliczaniu paliw ciekłych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (tj. w bardzo dużym uproszczeniu: znajdujących się poza składem podatkowym) podmiot gospodarczy (firma) musi posiadać zasadną Normę Zakładową braków niezawinionych ! oraz program PetroRail.

 

Norma Zakładowa obejmuje:

 

1. Normę ubytków naturalnych,

2. Uzasadniony współczynnik korekcyjny błędów granicznych dopuszczalnych przyrządów pomiarowych.

   

  Odpowiednio wyliczone ilości oraz wartości braków niezawinionych podane w raporcie końcowym z programu można wprowadzić bezpośrednio do systemu księgowo – finansowego co pozwoli kwalifikować je jako koszty, a nie jako straty. Dodatkowo aby system osiągnął pełną funkcjonalość i działał poprawnie niezwykle ważne jest dokładne wprowadzanie lub uzupełnianie w systemie informacji na temat każdej dostawy paliwa. Bez dbałości o ten element system nie będzie poprawnie dokonywał inwentaryzacji! 

   

   19.1 Inwentaryzacja

  Jeśli z jakiegoś powodu system PetroRail nie wykrył automatycznie dostawy paliwa (np. odłączone sondy pomiarowe) aby umożliwić modułowi odpowiedzialnemu za inwentaryzację poprawne funkcjonowanie należy taką dostawę wprowadzić ręcznie (patrz rozdział: 12.2 Ręczne dodawanie dostaw).

  Jeżeli system PetroRail automatycznie wykrył i zarejestrował dostawę paliwa dostarczoną do zbiornika, na potrzeby inwentaryzacji konieczne jest uzupełnienie o dane Zakładu, Dostawcy,WZ, Ilość WZ (dm3), Cena produktu za dm3 oraz o wariant rozliczenia dla tej dostawy (bez strat, straty tylko przy przekazaniu, straty w transporcie i przy przekazaniu, starty w transporcie kolejowym) (patrz rozdział: 12.1. Edycja dostaw).

  W celu uzyskania profesjonalnych raportów rozliczających daną dostawę paliwa przechodzimy do zakładki DOSTAWY znajdującej się w belce nawigacyjnej systemu PetroRail, a następnie klikamy na przycisk AKTUALIZUJ przy wybranej dostawie. W kolejnym kroku posiłkując się menu operacyjnym znajdującym się po prawnej stronie ekranu, klikamy na przycisk ROZLICZ TĄ DOSTAWĘ

  Po kliknięciu przycisku ROZLICZ TĘ DOSTAWĘ system automatycznie wygeneruje dokładne raporty związane z wybraną dostawą:

  a) Protokół przyjęcia dostawy:

  b) Rozliczenie dostawy z rozliczeniem braków:

  Funkcjonalność programu została podniesiona do maksimum dzięki możliwości przeprowadzania tzw. inwentaryzacji ciągłej – niepodlegającej ustawie o rachunkowości, a gwarantującej bardzo precyzyjne wychwycenie ewentualnych nieścisłości w dowolnym momencie.

  Aby wykonać pełny raport inwentaryzacyjny przechodzimy do zakładki RAPORTY znajdującej się w belce nawigacyjnej systemu PetroRail i klikamy na przycisk INWENTARYZACJA. Następnie podajemy czasookres za jaki chcemy przeprowadzić inwentaryzację oraz wybieramy rodzaj medium, którego raport będzie dotyczył. 

  Na koniec klikamy na przycisk GENERUJ RAPORT. System automaycznie wygeneruje stosowny dokument:

   19.2 Rozliczenie inwentaryzacji

  Aby wykonać pełny raport rozliczający inwentaryzację przechodzimy do zakładki RAPORTY znajdującej się w belce nawigacyjnej systemu PetroRail i klikamy na przycisk ROZLICZENIE INWENTARYZACJI. Następnie podajemy czasookres za jaki chcemy przeprowadzić inwentaryzację oraz wybieramy rodzaj medium, którego raport będzie dotyczył. 

  Na koniec klikamy na przycisk GENERUJ RAPORT. System automaycznie wygeneruje stosowny dokument:

   19.3 Raport wydań

  Aby wykonać pełny raport wydań przechodzimy do zakładki RAPORTY znajdującej się w belce nawigacyjnej systemu PetroRail i klikamy na przycisk RAPORT WYDAŃ. Następnie podajemy czasookres za jaki chcemy wykonać raport oraz wybieramy rodzaj medium i sposób agregacji dla raportu (domyślnie Osoba). Możemy także wybrać opcję rozdzielającą wydania na poszczególne automaty poprzez zanzaczenie opcji Rozdziel automaty.

   

  Na koniec klikamy na przycisk GENERUJ RAPORT. System automaycznie wygeneruje stosowny dokument:

  do góry

   20. Limity

  Limity można przypisywać w następujących miejscach systemu:

  • w kartach (menu Karty). Aby przejść do dodawania limitów dla kart należy wejść w edycję wybranej karty i z pola Operacje wybrać Edytuj limity dla tej karty.

  • w grupach kart (menu Grupy kart). Aby przejść do dodawania limitów dla grup kart należy wejść w edycję wybranej grupy i z pola Operacje wybrać Edytuj limity dla tej grupy.

  • w tagach (menu Tagi). Aby przejść do dodawania limitów dla tagu należy wejść w edycję wybranego tagu i z pola Operacje wybrać Edytuj limity dla tego tagu.

  • w zakładach (menu Zakłady). Aby przejść do dodawania limitów dla zakładów należy wejść w edycję wybranego zakładu i z pola Operacje wybrać Edytuj limity dla tego zakładu.

  W systemie można wyróżnić dwa rodzaje limitów:

  • limity stałe, które nie podlegają zużyciu (np. limit polegający na tym, że karta jest ważna w określone dni tygodnia) lub są odnawialne (np. limit polegający na tym, że można zatankować określoną wartość produktu w tygodniu);

  • limity zmienne (zużywalne), w których przypisuje się określoną wartość/ilość produktu.

  Uwaga! Wpisanie sprzecznych limitów, jak np. daty deaktywacji wcześniejszej niż daty aktywacji spowoduje, że danej karty/kart z wybranej grupy/tagu/kart wybranego odbiorcy nie będzie można użyć w żadnym automacie.

   20.1 Ogólne zasady działania limitów

  W przypadku kart limity mogą pochodzić z kilku źródeł:

  • limity dla karty,

  • limity dla grup kart, w których jest dana karta (każda grupa traktowana jest jako osobne źródło),

  • limity dla tagu, umieszczonego na wlewie paliwa maszyny,

  • limity dla zakładu, do którego należy karta.

  Dla limitów pochodzących z różnych źródeł, wartość limitu brana jest na zasadzie części wspólnej. Innymi słowy brany pod uwagę jest najmniejszy limit danego typu ze wszystkich źródeł.

  W przypadku, gdy limity są zdefiniowane w ramach jednego źródła, sytuacja prezentuje się inaczej. Limity tego typu sumują się w obrębie typu limitu. Oznacza to, że jeśli karta ma zdefiniowane 3 limity całkowitej ilości produktu, każdy na 1000 litrów, to można na nią pobrać 3000 litrów. Jeśli jednocześnie zakład, do którego ona przynależy, ma 5 limitów po 200 litrów, to ostatecznie karta pozwoli na pobranie jedynie 1000 litrów produktu, gdyż wówczas wyczerpie się sumaryczny limit nałożony na zakład.

  Rozpatrując wiele kart należy zauważyć, że limity nałożone na grupę kart są użytkowane wspólnie przez całą grupę, tzn. jeżeli limit wynosi 300 litrów to trzy karty, które pobiorą po 100 litrów, wyczerpią ten limit. Analogicznie rzecz ma się z limitami nakładanymi na całe zakłady.

   20.2 Limity stałe

  W poniższej tabeli słowo karta może odnosić się również do tagu, umieszczonego na wlewie paliwa w maszynie.

  Nazwa limitu

  Opis

  Data aktywacji

  Od kiedy karta jest aktywna

  Data deaktywacji

  Do kiedy karta jest aktywna

  Dni tygodnia

  W jakie dni tygodnia karta jest aktywna

  Minuty po pierwszym użyciu

  Ile minut po pierwszym użyciu karta jest ważna

  Codziennie od określonej godziny

  Codziennie od jakiej godziny karta jest ważna

  Codziennie do określonej godziny

  Codziennie do jakiej godziny karta jest ważna

  Ilość produktu w ciągu jednego wydania

  Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego wydania

  Ilość produktu w ciągu ostatnich 24 godzin

  Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu 24 godzin

  Ilość produktu w ciągu jednego dnia

  Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego dnia

  Ilość produktu w ciągu jednego tygodnia

  Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego tygodnia

  Ilość produktu w ciągu jednego miesiąca

  Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego miesiąca

  Wartość produktu w ciągu jednego wydania

  Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego wydania

  Wartość produktu w ciągu ostatnich 24 godzin

  Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu 24 godzin

  Wartość produktu w ciągu jednego dnia

  Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego dnia

  Wartość produktu w ciągu jednego tygodnia

  Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego tygodnia

  Wartość produktu w ciągu jednego miesiąca

  Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego miesiąca

  Określone dystrybutory

  W jakich dystrybutorach można używać karty.

  Określone produkty

  Jakie produkty można tankować.

  Tylko jedna transakcja w obrębie grupy

  Pozwala nadać karcie przynależność do grupy opisanej identyfikatorem numerycznym, która powoduje, że oprócz spełnienia warunków opisanych w schemacie logowania karty, dodatkowo wszystkie karty użyte do jednej transakcji (np. karta osobista + karta maszyny) muszą mieć ustawiony ten limit na tę samą wartość identyfikatora numerycznego.

  Tylko razem z kartami z tej samej grupy

  Jeśli wykonywana jest transakcja tą kartą i ma ona jednocześnie ustawiony limit "Tylko razem z kartami z tej samej grupy" to wówczas automat na stacji zadba o to, żeby na tej stacji mogła odbywać się jednocześnie tylko jedna transakcja z użyciem kart używających tego identyfikatora numerycznego grupy

   20.3 Limity zmienne (zużywalne)

  Nazwa limitu

  Opis

  Całkowita ilość produktu

  Ilość produktu, którą można tankować łącznie we wszystkich transakcjach.

  Całkowita wartość produktu

  Wartość produktu, którą można tankować łącznie we wszystkich transakcjach.

   20.4 Dodawanie/edycja limitów

  Aby dodać limit stały, należy przejść do edycji limitów dla karty/grupy kart/tagu/zakładu, a następnie wprowadzać dane w zakładce Stałe limity.

  Aby dodać kolejną wartość limitu, należy kliknąć przycisk Dodaj, następnie wybrać typ limitu, zaznaczyć, czy limit jest aktywny oraz wprowadzić wartości limitów. Po zakończeniu wszystkich operacji należy kliknąć przycisk Zapisz.

  Aby edytować wartość limitów, należy wprowadzać zmiany bezpośrednio w informacjach o limicie. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz.

  Aby usunąć wybrany limit, należy kliknąć przycisk Usuń, znajdujący się przy wybranym limicie. Po zakończeniu usuwania, należy kliknąć przycisk Zapisz.

  Aby dodać limit zmienny, należy przejść do edycji limitów dla karty/grupy kart/tagu/zakładu, a następnie wprowadzać dane w zakładce Przygotowane limity.

  Aby dodać kolejną wartość limitu, należy kliknąć przycisk Dodaj, następnie wybrać typ limitu, zaznaczyć, czy limit jest aktywny oraz wprowadzić wartość limitów(pole Maksimum). Po zakończeniu wszystkich operacji należy kliknąć przycisk Zapisz.

  Aby edytować wartość limitów, należy wprowadzać zmiany bezpośrednio w informacjach o limicie. Nie ma możliwości edycji typu limitu i produktów przypisanych do limitów. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz.

  Aby usunąć wybrany limit, należy kliknąć przycisk Usuń, znajdujący się przy wybranym limicie. Po zakończeniu usuwania, należy kliknąć przycisk Zapisz.

  Zakładka Limity w użyciu informuje, jakie limity zmienne są w tym momencie w użyciu, jak duży był limit i jaka część limitu została zużyta. W tej zakładce można zmienić wartość pola Aktywność. Po odznaczeniu tego pola, żeby zapisać zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz.

  Zakładka Zużyte limity informuje, jakiego rodzaju limity zmienne były przypisane do karty/grupy/zakładu.

  do góry

  21. Dodatkowe funkcje tabel

  21.1 Zmiana układu tabeli

  Zmiana liczby wyświetlanych wierszy odbywa się poprzez wybranie wartości z listy rozwijanej, znajdującej się nad tabelą:

  Zmiana liczby kolumn oraz ich układu odbywa się po kliknięciu w link Układ tabeli, znajdujący się nad tabelą:

  Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się okienko, zawierające listę kolumn, które mogą zostać wyświetlone w danej tabeli. Poniżej przedstawiono przykład takiego okienka dla tabeli z listą zakładów: Włączanie/wyłączanie kolumny odbywa się poprzez zaznaczenie/odznaczenie wybranego pola w oknie Układ tabeli.

  Aby Zmienić kolejność wybranych kolumn, należy:

  • ustawić kursor myszy nad wybraną nazwą kolumny w okienku Układ tabeli, wcisnąć lewy klawisz myszy;

  • trzymając wciśnięty klawisz, przesunąć myszą kursor do miejsca docelowego;

  • puścić przycisk myszy i kliknąć Zastosuj

  Aby zresetować ustawienia kolumn, w oknie Układ tabeli należy kliknąć przycisk Resetuj a następnie Zastosuj.

  Wciśnięcie przycisku Zamknij spowoduje zamknięcie okna bez zapisania zmian.

  21.2 Filtrowanie zawartości tabeli

  Filtrowanie tabeli odbywa się poprzez wpisanie szukanej wartości w odpowiedniej kolumnie. Np. dla listy użytkowników, jeżeli poszukiwani są wszyscy użytkownicy o

  nazwisku Kowalski, w kolumnie Nazwisko należy wpisać tę wartość i wcisnąć Enter:

  Aby usunąć filtrowanie, należy kliknąć w link Wyczyść filtry, znajdujący się nad tabelą, po lewej stronie:

  Filtry można wyczyścić również, klikając dowolne pole w filtrze tabeli i wciskając F5 na klawiaturze. Usunięcie filtrowania może się odbyć również poprzez usunięcie wszystkich wartości z pól filtra.

  21.3 Generowanie raportów

  System umożliwia wygenerowanie raportów w dwóch formatach: pliku CSV oraz PDF.

  Plik CSV umożliwia łatwiejsze przetwarzanie wyeksportowanych danych w arkuszach kalkulacyjnych (np. Microsoft Excell, LibreOffice Calc). Ze względu na budowę tego pliku (plik tekstowy, gdzie kolumny są oddzielone przecinkami), wiele programów wykorzystuje pliki CSV do importu danych.

  Plik PDF umożliwia przygotowanie nieedytowalnego raportu, zawierającego dane, znajdujące się w tabeli.

  Do raportu eksportowane są dane aktualnie wyświetlane w tabeli. Eksport dotyczy wszystkich stron tabeli oraz wszystkich kolumn, które są wyświetlane w tabeli.

  Jeżeli raport ma zawierać listę tylko konkretnych informacji, należy najpierw odpowiednio ustawić filtr w tabeli. Jeżeli raport nie ma zawierać niektórych kolumn, należy wyłączyć je w układzie tabeli.

  Aby wygenerować raport, należy wcisnąć przycisk Generuj raport, znajdujący się pod tabelą.

  Po jego wciśnięciu pojawi się okienko z opcjami raportu:

  Oprócz wyboru formatu pliku wyjściowego (CSV/PDF), należy zdecydować, czy w wygenerowanym raporcie ma znajdować się nagłówek. Zawiera on następujące informacje:

  • nazwa raportu,

  • data utworzenia,

  • dane użytkownika, który wygenerował raportów,

  • filtry użyte podczas generowania raportu.

  Przykładowy nagłówek raportu:

  Raport: Użytkownicy

  Data utworzenia: 29.12.2014 10:18:05

  Utworzono na żądanie użytkownika: Kowalski Jan (jkowalski)

  Użyte filtry

  Brak

  do góry

   

  22. Opcje zaawansowane i dodatkowe funkcje menu Supevisor

  Operacje dotyczące zarządzania opcjami zaawansowanymi może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

  W skład opcji zaawansowanych wchodzą następujące elementy:

  • zmiana znaku rozdzielającego pola w eksportowanych plikach CSV,

  • zmiana znaku okalającego pola w eksportowanych plikach CSV,

  • zmiana formatu znaczników czasu w eksportowany plikach CSV,

  • mininalny czas trwania alarmu uruchamiających przypisane akcje,

  • liczba dni ważności haseł,

  • liczba błędnych logowań skutkująca czasową blokadą użytkownika,

  • czas resetowania licznika błędnych logowań, 

  • czas blokady konta użytkownika po przekroczeniu limitu błędnych prób logowania,

  • liczba poprzednich haseł przechowywanych w historii haseł użytkownika,

  • wymagaj silnych haseł

  • współczynnik korekcyjny rozliczania dostaw (zbiorniki podziemne)

  • współczynnik korekcyjny rozliczania dostaw (zbiorniki naziemne)

  Aby przejść do opcji zaawansowanych, należy z menu Supervisor wybrać Opcje zaawansowane.

   

  Aby zmienić sposób określania odbiorcy dla wydania należy zaznaczyć/odznaczyć pole Użyj najpierw danych z karty osobistej. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz.

  Aby zmienić domyślny język systemu należy wybrać język w polu Język domyślny. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz.

   

  Import danych z pliku CSV

  Operacje dotyczące importem danych z pliku CSV może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora. Import umożliwia pobranie do system danych o kartach , osobach i pojazdach. Aby skorzystać z tej możliwości należy wejść w menu Supervisor i zakładkę Import CSV, a następnie wybrać przygotowany plik CSV i kliknąć w przycisk Import.

   

  Logi systemu

  Podgląd logów systemu może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora. Podgląd logów umożliwia kontrolę nad zdarzeniami systemu. Aby skorzystać z tej możliwości należy wejść w menu Supervisor i zakładkę Logi systemu.

   

   

  www.petroconsulting.pl

  ZałącznikWielkość
  PDF icon instrukcja_obslugi_systemu_petrorail.pdf3.83 MB