Instrukcja obsługi systemu PetroManager NET

 

Instrukcja w wersji PDF
 


 

Instrukcja obsługi systemu

 

PetroManager NET


 

www.petroconsulting.pl


 


 

Wersja 1.3

Spis treści

1. Informacje podstawowe

1.1 Logowanie do systemu

1.2 Edycja własnych danych/zmiana hasła

2. Użytkownicy

2.1 Dodawanie użytkowników

2.2 Edycja użytkowników

2.3 Zmiana hasła użytkownika

2.4 Usuwanie użytkowników

2.5 Przywracanie usuniętych użytkowników

3. Produkty

3.1 Dodawanie produktów

3.2 Edycja produktów

3.3 Usuwanie produktów

3.4 Przywracanie usuniętych produktów

4. Automaty

4.1 Dodawanie automatów

4.2 Edycja automatów

4.3 Usuwanie automatów

4.4 Przywracanie usuniętych automatów

4.5 Przypisywanie automatu do grupy kart

5. Zbiorniki

5.1 Dodawanie zbiorników

5.2 Edycja zbiorników

5.3 Usuwanie zbiorników

5.4 Przywracanie usuniętych zbiorników

6. Dystrybutory

6.1 Dodawanie dystrybutorów

6.2 Edycja dystrybutorów

6.3 Usuwanie dystrybutorów

6.4 Wykresy wydajności dystrybutorów

7. Schematy logowania

7.1 Dodawanie schematów logowania

7.2 Edycja schematów logowania

7.3 Usuwanie schematów logowania

8. Jednostki norm zużycia

8.1 Dodawanie jednostek norm zużycia

8.2 Edycja jednostek norm zużycia

8.3 Usuwanie jednostek norm zużycia

8.4 Przywracanie usuniętych jednostek norm zużycia

9. Alarmy

9.1 Ręcznie zakończenie alarmu

9.2 Przypisywanie akcji do alarmów

10. Stany zbiorników

10.1 Tabela

10.2 Wykres

11. Wydania

11.1 Edycja wydań

11.2 Ręczne dodawanie wydań

12. Dostawy

12.1 Edycja dostaw

12.2 Ręczne dodawanie dostaw

13. Karty

13.1 Dodawanie kart

13.2 Edycja kart

13.3 Usuwanie kart

13.4 Przywracanie usuniętych kart

14. Grupy kart

14.1 Dodawanie grup kart

14.2 Edycja grup kart

14.3 Usuwanie grup kart

14.4 Przywracanie usuniętych grup kart

15. Maszyny

15.1 Dodawanie maszyn

15.2 Edycja maszyn

15.3 Usuwanie maszyn

15.4 Przywracanie usuniętych maszyn

15.5 Wykresy zużycia produktów

16. Osoby

16.1 Dodawanie osób

16.2 Edycja osób

16.3 Usuwanie osób

16.4 Przywracanie usuniętych osób

17. Tagi

17.1 Dodawanie tagów

17.2 Edycja tagów

17.3 Usuwanie tagów

17.4 Przywracanie usuniętych tagów

18. Odbiorcy

18.1 Dodawanie odbiorców

18.2 Edycja odbiorców

18.3 Usuwanie odbiorców

18.4 Przywracanie usuniętych odbiorców

18.5 Przypisywanie odbiorców do grup kart

19. Limity

19.1 Ogólne zasady działania limitów

19.2 Limity stałe

19.3 Limity zmienne (zużywalne)

19.4 Dodawanie/edycja limitów

20. Dodatkowe funkcje tabel

20.1 Zmiana układu tabeli

20.2 Filtrowanie zawartości tabeli

20.3 Generowanie raportów

21. Opcje zaawansowane

Dodatek A – Opis poszczególnych modułów

Dodatek B – Funkcjonalności systemu z podziałem na wymagane uprawnienia i moduły

1. Informacje podstawowe

1.1 Logowanie do systemu

W celu zalogowania się do systemu PetroManager NET, należy wejść na stronę internetową zawierającą wersję systemu przeznaczoną dla Państwa Firmy. Link do tej strony został przekazany Państwu w wiadomości mailowej po dokonaniu przez Państwa zakupu.

Po przejściu w odpowiedni adres, otwiera się strona logowania:

W pole Nazwa użytkownika należy wpisać login, który otrzymaliście Państwo od firmy PetroConsulting sp. z o. o. lub od osoby administrującej Państwa systemem PetroManager NET. W pole Hasło należy wpisać hasło do systemu.

Poprawne logowanie spowoduje przejście do strony głównej. Na głównej stronie systemu widnieją statystyki dotyczące najważniejszych informacji, m. in. informacje o alarmach, stanach zbiorników oraz automatów.

Niepoprawne dane spowodują pojawienie się komunikatu: Nieprawidłowa nazwa użytkownika bądź hasło.

1.2 Edycja własnych danych/zmiana hasła

Aby zmienić swoje dane w systemie należy wykonać następujące kroki:

 • kliknąć w swoją nazwę użytkownika w górnej belce po prawej stronie

 • zmienić wybrane dane w formularzu, który zostanie wyświetlony po kliknięciu w nazwę użytkownika

 • kliknąć Zapisz.

Jeżeli pole z hasłem pozostanie puste, hasło nie zostanie zmienione.


do góry 

2. Użytkownicy

Zarządzanie użytkownikami jest możliwe od pakietu "KIEROWNIK STACJI". Operacje dotyczące zarządzania użytkownikami może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

W skład zarządzania użytkownikami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych użytkowników,

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli (dostępne w pakiecie VIP),

 • filtrowanie listy użytkowników według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie użytkowników,

 • edycja użytkowników,

 • usuwanie użytkowników,

 • zarządzanie usuniętymi użytkownikami,

 • generowanie raportów, zawierających dane o użytkownikach.

Aby przejść do modułu zarządzania użytkownikami, należy z menu Supervisor lub Administrator wybrać Użytkownicy. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych użytkownikach. 

2.1 Dodawanie użytkowników

Aby dodać użytkownika należy z pola Operacje wybrać Utwórz użytkownika.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego użytkownika.

Polami obowiązkowymi są: Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika, Email oraz Hasło. Hasło należy wpisać dwukrotnie.

Użytkownik, posiadający uprawnienia supervisora, nie ma ograniczeń przy dodawaniu nowego użytkownika, administrator może dodawać tylko i wyłącznie użytkowników, którzy będą przypisani do jego odbiorcy. Supervisor może dodać nowego administratora, ale administrator nie może dodać ani edytować nowego supervisora.

Opis uprawnień nadzwyczajnych, przypisywanych użytkownikowi:

Nazwa uprawnienia

Opis

supervisor

Użytkownik posiadający pełen zestaw uprawnień do wszystkich odbiorców, znajdujących się w systemie. Każdy użytkownik nie będący supervisorem musi mieć wskazanego odbiorcę, supervisor nie może mieć wskazanego odbiorcy.

Ponadto supervisor może zarządzać listami produktów, automatów, zbiorników, dystrybutorów, schematów logowania, jednostek norm zużycia a także włączać lub wyłączać opcje zaawansowane.

administrator

Użytkownik posiadający pełen zestaw uprawnień w zakresie jednego odbiorcy (wskazanego w polu Odbiorca).

Pozostałe uprawnienia, które można nadać użytkownikowi, dotyczą dostępu do poszczególnych elementów systemu. Uprawnienia te nie są brane pod uwagę, jeżeli użytkownik jest supervisorem lub administratorem.

2.2 Edycja użytkowników

Aby edytować użytkownika, należy przejść do listy użytkowników (Supervisor/Administrator Użytkownicy). Następnie należy kliknąć w wiersz, zawierający użytkownika, którego dane będą edytowane.

Otworzy się strona z formularzem takim samym, jak formularz dodawania nowego użytkownika (obrazek powyżej).

Użytkownik, posiadający uprawnienia supervisora ma możliwość edycji dowolnego użytkownika. Użytkownik, będący administratorem, może zarządzać użytkownikami, którzy są przypisani do jego odbiorcy.

2.3 Zmiana hasła użytkownika

Aby zmienić hasło użytkownika należy wejść w edycję jego profilu. (Supervisor/Administrator Użytkownicy), następnie należy kliknąć w wiersz, zawierający użytkownika, którego hasło będzie zmieniane.

W pola Hasło oraz Potwierdź hasło należy wpisać nowe hasło użytkownika.

2.4 Usuwanie użytkowników

Aby usunąć użytkownika, należy przejść do listy użytkowników (Supervisor/Administrator Użytkownicy). Następnie należy kliknąć w czerwony znak x w wierszu zawierającym użytkownika, który będzie usuwany.

Po wciśnięciu czerwonego znaku x pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć danego użytkownika.

Po wciśnięciu przycisku OK, użytkownik znika z listy aktywnych użytkowników i nie może się zalogować.

2.5 Przywracanie usuniętych użytkowników

Użytkownicy systemu nie są usuwani z niego nieodwracalnie. Aby obejrzeć listę użytkowników usuniętych, należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi użytkownikami.

Po kliknięciu tego linku pojawi się lista usuniętych użytkowników. Żeby przywrócić wybranego użytkownika, należy kliknąć w wiersz zawierający jego dane. Następnie z pola Operacje należy wybrać Przywróć tego użytkownika.

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno przywrócić tego użytkownika.

Po wciśnięciu OK, użytkownik zostanie przywrócony. Hasło użytkownika zostaje takie samo jak przed usunięciem. Aby je zmienić należy wejść w edycję użytkownika i dwukrotnie wpisać nowe hasło.

do góry 

3. Produkty

Operacje dotyczące zarządzania listami produktów może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

W skład zarządzania produktami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych produktów,

 • dodawanie produktów,

 • edycja produktów,

 • usuwanie produktów,

 • zarządzanie usuniętymi produktami.

Aby przejść do zarządzania produktami należy z menu Supervisor wybrać Produkty. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych produktach.

3.1 Dodawanie produktów

W celu dodania produktu należy wejść na listę zarządzania produktami (menu SupervisorProdukty).

Aby dodać produkt, należy kliknąć przycisk Dodaj a następnie wypełnić pola Nazwa oraz Nazwa skrócona. Po zakończonym dodawaniu produktów, w celu ich zapisania należy kliknąć przycisk Zapisz.

3.2 Edycja produktów

W celu edycji nazwy lub nazwy skróconej produktu, należy otworzyć stronę zarządzania produktami (menu SupervisorProdukty). Następnie należy edytować wybrane dane bezpośrednio w tabeli, zawierającej listę produktów.

Po skończeniu edycji produktów, należy kliknąć przycisk Zapisz.

Uwaga! System nie zapamiętuje poprzednich nazw produktów. Dlatego każda zmiana nazwy produktu wiąże się z nieodwracalną utratą informacji o poprzedniej nazwie. Prosimy o przemyślane działania.

3.3 Usuwanie produktów

Aby usunąć wybrany produkt, należy otworzyć stronę zarządzania produktami (menu SupervisorProdukty). Następnie należy kliknąć Usuń przy wybranym produkcie.

Po skończeniu usuwania produktów należy kliknąć przycisk Zapisz.

3.4 Przywracanie usuniętych produktów

W celu przywrócenia usuniętego produktu należy z pola Operacje wybrać Zarządzaj usuniętymi produktami.


 

Spowoduje to przejście do strony zawierającej usunięte produkty.

Aby przywrócić usunięte produkty, należy przy wybranym produkcie kliknąć przycisk Przywróć. Po zakończeniu przywracania produktów, należy kliknąć przycisk Zapisz.

do góry 

4. Automaty

Operacje dotyczące zarządzania listami automatów może wykonywać tylko użytkownik, który posiada uprawnienia supervisora.

W skład zarządzania automatami wchodzą następujące czynności:

 • przegląd listy aktywnych automatów,

 • przegląd lokalizacji automatów (na mapie),

 • zmiana liczby i układu kolumn w tabeli (dostępne w module dostosowywania tabel [A.13.]),

 • filtrowanie listy automatów według wartości danych w kolumnach,

 • dodawanie automatów,

 • edycja automatów i ich przypisywanie do grupy kart,

 • usuwanie automatów,

 • zarządzanie usuniętymi automatami,

 • generowanie raportów, zawierających listę automatów.

Aby przejść do zarządzania automatami należy z menu Supervisor wybrać Automaty. W tym miejscu systemu można przejrzeć informacje o aktywnych automatach.

  
 

Przy dodawaniu/edycji automatu można podać (opcjonalnie) jego współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzna). Po kliknięciu w link Mapa, wyświetlona zostanie mapa z zaznaczonymi automatami, które mają wypełnione te dane.

4.1 Dodawanie automatów

Aby dodać automat należy z pola Operacje wybrać Utwórz automat.

Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz dodawania nowego automatu.

 Poniżej znajduje się przykład wypełnienia formularza dodawania automatu: