Regulamin Polecaj PetroMATy

Regulamin Programu Rekomendacyjnego „Polecaj PetroMATy

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Programu Rekomendacyjnego o nazwie „Polecaj PetroMATy” jest PetroConsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (dalej: Organizator) przy ulicy Makowej 16, 86-300 Grudziądz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 0000446570, NIP 8762458434, REGON  341381127, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.

1.2 Celem Programu Rekomendacyjnego jest wzrost sprzedaży produktów PetroConsulting Sp. z o.o na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dzięki aktywnemu działaniu Podmiotów polecających w rozumieniu Regulaminu, którym przysługiwać będą premie pieniężne po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

1.3 Fundatorem premii pieniężnych wypłacanych w ramach Programu Rekomendacyjnego jest  PetroConsulting Sp. z o.o.

1.4 Organizator odpowiada za czynności związane z realizacją, obsługą i wypłatą premii pieniężnej w ramach Programu Rekomendacyjnego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.

1.5 Zgłoszenia do Programu Rekomendacyjnego rozpoczynają się w dniu 30 września 2017 r. i będą trwały do odwołania.

1.6 Dla celów Programu Rekomendacyjnego osobę lub firmę, która poleca, nazywamy Nadawcą Polecenia. Natomiast osobę lub firmę wskazaną jako potencjalnie zainteresowaną produktami PetroConsulting Sp. z o.o., nazywamy Odbiorcą Polecenia.  

1.7 Nadawca Polecenia może polecić więcej niż jednego Odbiorcę Polecenia.

1.8 Regulamin i Program Rekomendacyjny w przedmiocie zawarcia umowy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

1.9 Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie, chyba że co innego wyraźnie przewidują  postanowienia Regulaminu:

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Rekomendacyjnego „Polecaj PetroMATy”.

Organizator – PetroConsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Makowej 16,

Uczestnik – Nadawca Polecenia oraz Odbiorca Polecenia.  

Kanał sprzedaży PetroConsulting - środki i sposoby techniczno-osobowe stosowane samodzielnie lub razem w celu sprzedaży automatów do tankowania z serii PetroMAT w szczególności oferty udostępniane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, strona internetowa, przesyłka pocztowa) lub oferty przedstawiane za pośrednictwem przedstawicieli handlowych PetroConsulting Sp. z o.o. Oferty dostarczone za pomocą Kanału sprzedaży PetroConsulting są ważne o ile posiadają datę i ewentualnie godzinę nadania.

Nadawca Polecenia – pełnoletnia osoba fizyczna będąca lub niebędąca stroną umowy zawartej z PetroConsulting Sp. z o.o. na dostawę i montaż automatu do tankowania z serii PetroMAT, która zarekomendowała Odbiorcy Polecenia zawarcie Umowy LUB Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, a także inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która zarekomendowała Odbiorcy Polecenia zawarcie Umowy z PetroConsulting Sp. z o.o. na dostawę i montaż automatu do tankowania z serii PetroMAT.

Umowa (Przedmiot Polecenia) – Umowa na dostawę i montaż automatu do tankowania z serii PetroMAT przygotowana i zawarta przez PetroConsulting Sp. z o.o. z Odbiorcą Polecenia.

Obiekt – miejsce potencjalnego montażu automatu do tankowania z serii PetroMAT u Odbiorcy Polecenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Odbiorca Polecenia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która w wyniku polecenia jemu automatu do tankowania z serii PetroMAT przez Nadawcę Polecenia zawrze Umowę z PetroConsulting Sp. z o.o..

Premia pieniężna – kwota wypłacana na rzecz Nadawcy Polecenia wyliczona na podstawie założeń opisanych w niniejszym Regulaminie.

Strona/Strony – przez Strona lub Strony należy rozumieć odpowiednio PetroConsulting Sp. z o.o., Nadawcę Polecenia lub Odbiorcę Polecenia.

 

2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE REKOMENDACYJNYM

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Programie Rekomendacyjnym jest:

2.2 Wypełnienie przez Nadawcę Polecenia odpowiedniego formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: https://petroconsulting.pl/polecaj-petromaty

2.3 Jako skuteczne polecenie przez Nadawcę Polecenia Umowy Odbiorcy Polecenia, należy rozumieć, doprowadzenie do zawarcia Umowy pomiędzy PetroConsulting Sp. z o.o. a Odbiorcą Polecenia, z uwzględnieniem pkt. 2.4

2.4 Zawarcie Umowy pomiędzy PetroConsulting Sp. z o.o. a Odbiorcą Polecenia uzależnione jest od warunków technicznych w Obiekcie.

 

2.5 W Programie nie mogą brać udziału Odbiorcy Polecenia, którzy przed datą i godziną zgłoszenia, o której mowa w pkt. 3.7. otrzymali ofertę na automat do tankowania z serii PetroMAT za pośrednictwem Kanału sprzedaży PetroConsulting Sp. z o.o..

2.6 Nadawca Polecenia może dokonać polecenia samego siebie jako Odbiorcy Polecenia.

2.7 Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać zgodne ze stanem faktycznym i prawnym:

a) Dane Nadawcy Polecenia - Imię i Nazwisko lub nazwa Firmy

b) Numer telefonu kontaktowego (komórkowego) Nadawcy Polecenia

c) Adres poczty e-mail Nadawcy Polecenia

d) Adres korespondencyjny Nadawcy Polecenia

e) Dane Odbiorcy Polecenia – Nazwa Firmy:

f) Imię i Nazwisko osoby kontaktowej ze strony Odbiorcy Polecenia 

g) Adres miejsca przewidzianej instalacji automatu do tankowania z serii PetroMAT (adres Obiektu)

h) Numer telefonu kontaktowego do osoby kontaktowej Odbiorcy Polecenia

i) Adres poczty e-mail Odbiorcy Polecenia

j) Informacje dodatkowe pomocne przy sporządzeniu oferty

k) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. ze zm. ) przez PetroConsulting Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Makowa 16 w celu wzięcia udziału w Programie Rekomendacyjnym „Polecaj PetroMATy”. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednoczenie niezbędne do udziału w Programie Rekomendacyjnym „Polecaj PetroMATy".

l) Wyrażenie zgody na przesyłanie przez Organizatora informacji dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail Podmiotu polecającego podany w formularzu zgłoszeniowym.

m) Wyrażenie zgody na użycie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przypisanych do numeru telefonu podanego w formularzu zgłoszenia w celu kontaktu z Podmiotem polecającym dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego.

n) Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Rekomendacyjnego jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i poinformowaniu o obowiązku podatkowym od łącznego przychodu uzyskanego z premii pieniężnych osiągniętych w Programie Rekomendacyjnym. (niezaznaczenie powyższego oświadczenia oznacza przystąpienie do Programu Rekomendacyjnego jako przedsiębiorca/jednostka posiadająca zdolność prawną w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny)

o) Oświadczenie Nadawcy Polecenia o uzyskaniu zgody od Odbiorcy Polecenia na wpisanie Go do Programu Rekomendacyjnego.

p) Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem

 

3. ZASADY PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO

3.1. Nadawcy Polecenia po spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w pkt 2 przysługiwać będzie premia pieniężna, z uwzględnieniem pkt. 3.2. oraz poniższych postanowień.

3.2. Warunkiem wypłaty premii pieniężnej przez Organizatora jest zapłata przez Odbiorcę Polecenia całego wynagrodzenia na rzecz PetroConsulting Sp. z o.o. za wykonanie Umowy.

3.3 Stawki Premii pieniężnych, z uwzględnieniem pkt. 3.4. liczone są w zależności od zainstalowanego automatu z serii PetroMAT wg poniższej tabeli:

 

 Stawka premii pieniężnej zależna jest od typu zainstalowanego automatu 
Premia
seria web
PetroMAT midi 1 000 zł 
PetroMAT big 1 200 zł
PetroMAT maxi 1 500 zł
seria scada
PetroMAT mikro 450 zł
PetroMAT box 600 zł
PetroMAT kompakt 750 zł

 

3.4. Powyższe stawki nie uwzględniają podatku od łącznego przychodu uzyskanego przez Nadawcę Polecenia z premii pieniężnych osiągniętych w Programie Rekomendacyjnym. Jeżeli wysokość przychodu z Programu Rekomendacyjnego skutkować będzie powstaniem po stronie Nadawcy Polecenia obowiązku podatkowego, Nadawca Polecenia zobowiązuje się do samodzielnego odprowadzenia podateku w odpowiedniej wysokości do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-8C lub wystawionej Organizatorowi faktury VAT.

3.5. Premia pieniężna wypłacana jest na rzecz Nadawcy Polecenia w terminie 14 dni od spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 3.2. oraz 3.9. Organizator skontaktuje się z Nadawcą Polecenia w celu ustalenia danych do przelewu premii pieniężnej (numeru rachunku bankowego) oraz wystawienia informacji PIT-8C.

3.6. Premia pieniężna przysługuje Nadawcy Polecenia, który zgłosi Odbiorcę Polecenia jako pierwszy. O kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina zarejestrowania formularza zgłoszeniowego przez Organizatora.

3.7. Premia pieniężna nie przysługuje, jeżeli Umowa została zawarta w ramach innego niż Program Rekomendacyjny Kanału sprzedaży PetroConsulting Sp. z o.o. przed datą i godziną zgłoszenia, o której mowa w pkt. 3.7

3.8. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie i niekompletne nie będę brały udziału w Programie Rekomendacyjnym po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w pkt. 4.1.

3.9. Organizator wypłaci premię pieniężną Nadawcy Polecenia, po ziszczeniu się warunków i spełnieniu wymagań opisanych w Regulaminie a nadto:

a) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, po podaniu na żądanie Organizatora następujących danych numer PESEL, nazwę właściwego dla Nadawcy Polecenia urzędu skarbowego, oraz numeru rachunku bankowego, na który zostanie wypłacona premia pieniężna i wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez PetroConsulting Sp. z o.o.

b) dla osób prawnych, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

4. KOMUNIKACJA PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO

4.1 Organizator Programu Rekomendacyjnego będzie informował Uczestników w przypadku, jeśli przesłany formularz zgłoszenia nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu poprzez komunikaty e-mail lub telefonicznie.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU REKOMENDACYJENGO

5.1. Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej na adres Organizatora: biuro@petroconsulting.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Rekomendacyjny” lub na adres korespondencyjny Organizatora: PetroConsulting Sp. z o.o. ul. Makowa 16, 86-300 Grudziądz, dopiskiem „Reklamacja – Program Rekomendacyjny”

5.2. Zgłaszając reklamację Uczestnik powinien w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji.

5.3. Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika.

5.4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom.

5.5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

5.6. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, a termin 30 dni liczyć się będzie od daty uzupełnienia reklamacji.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

6.1 Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

7. DANE OSOBOWE

7.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest PetroConsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Makowej 16.

7.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu Rekomendacyjnego.

7.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie dane przekazane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie https://petroconsulting.pl/polecaj-petromaty.

7.4 Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania.

7.5 Złożenie oświadczeń i udzielenie zgód zawartych w formularzu na stronie petroconsulting.pl/polecaj-petromaty jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie Rekomendacyjnym „Polecaj PetroMATy”.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

8.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Rekomendacyjnego Uczestnika w wypadku wykazania naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Nie wyłącza to praw Uczestnika nabytych zgodnie z Regulaminem, w szczególności prawa do premii pieniężnej.

8.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Rekomendacyjnego Nadawcy Polecenia, który nie uzyskał zgody Odbiorcy Polecenia na wpisanie Go do Programu Rekomendacyjnego. Zgoda ta może być wyrażona ustnie lub na piśmie.

8.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiana ta nie naruszy praw nabytych przed zmianą Regulaminu przez Uczestników Programu. Organizator powiadomi Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowego Regulaminu Uczestnikom oraz poinformuje o jego dostępności na stronie internetowej www.petroconsulting.pl

8.5. Sprawy sporne lub nieporozumienia mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji Programu Rekomendacyjnego lub powstałe w związku z nim, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby głównej Organizatora. Za zgodą Stron spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki.


 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin Programu "Polecaj PetroMATy"88.96 KB