Wewnętrzna stacja paliw

Wewnętrzna, przyzakładowa stacja paliw

Zobacz również mini stacje paliw oraz całą gamę

Automatów do Tankowania - PetroMAT

Wszyscy polscy przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę wysokie koszty paliwa, przekładające się  wprost na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie dotyczy to firm dysponujących całą flotą pojazdów - przedsiębiorstw logistycznych, budowlanych, kopalń czy gospodarstw rolnych.

Rozwiązaniem może być wewnętrzna stacja paliw. Aktualnie posiadanie własnej stacji paliw oznacza paliwo tańsze o co najmniej kilka procent w porównaniu z cenami na stacji detalicznej. Różnica ta wynika z zakupów dokonywanych w cenie hurtowej.
Ukrócenie nadużyć przy rozliczeniu paliwa dzięki bezosobowej rejestracji tankowań i zmniejszenie kosztów dojazdu do stacji paliw to niebagatelne argumenty przemawiające za zakupem stacji wewnętrznej.


Pierwszym krokiem do oszczędności jest zakup zbiornika (plastikowego, stalowego lub w kontenerze) o odpowiedniej pojemności oraz spełnienie podstawowych wymagań określanych przepisami – o czym poniżej. Oferujemy estetyczne i łatwe w obsłudze zbiorniki, wyposażone w pełne zabezpieczenie elektroniczne przed przelaniem podczas napełniania, alarmujące o powstaniu wycieku i umożliwiające podgląd poziomu paliw w domowym zaciszu bez pośrednictwa kabli. Zamontowany zbiornik może być wyposażony w mniej lub bardziej zaawansowany zestaw dystrybucyjny.

Najprostsze zestawy dystrybucyjne mogą składać się z licznika z pompą i przepływomierzem, bardziej skomplikowane z systemu automatycznej identyfikacji pojazdu i sond do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach - najdroższe zestawy są praktycznie gotowymi zakładowymi stacjami paliw wraz z oprogramowaniem zarządzającym.

Licznik z pompą powinien być zabezpieczony co najmniej zamykaną obudową szafy przyzbiornikowej (zalecamy plombowanie) a rejestry prowadzone w dwóch kopiach. Zdecydowanie większą pewność prawidłowego rozliczania rozchodów paliwa dają układy wydawcze zautomatyzowane przez terminale dostępu. Bezobsługowa rejestracja tankowań zmniejsza bowiem możliwość nadużyć pracowniczych, co, jak wskazuje nasze doświadczenie, jest najsłabszym ogniwem gospodarki paliwowej w wielu firmach. Czasami sama świadomość prowadzenia bezosobowej ewidencji rozchodów pozwala osiągnąć sporą oszczędność przez efekt psychologiczny wywierany na nieuczciwych pracowników.


Samoobsługowe terminale dostępu - tankomaty, wymagają identyfikacji RFID (jedna karta dla pojazdu, jedna dla kierowcy) i wpisania określonych danych (kod PIN dla kierowcy, stan licznika, numer trasy itp.), które służą do sprawdzenia uprawnień do pobrania paliwa i dokładnej rejestracji rozchodu paliwa. Po wydaniu paliwa dane są przesyłane do oprogramowania zarządzającego PetroManager.

Zbiornik 5000 litrów z automatem do tankowania

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy zasady, które trzeba stosować przy wyborze zbiornika i miejsca jego posadowienia:

 1. Do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie zbiornika i układu dystrybucyjnego

 2. Lokalizacja i posadowienie zgodnie z wytycznymi. Obowiązujące przepisy regulują podstawowe obowiązki, co do lokalizacji zbiornika Odległości:
  a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

 3. Podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, fragment rozporządzenia: "Paragraf 11 1. dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3. 2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości: a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej…"

 4. Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

 5. Jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie
  z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

 6. Zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami.

 7. Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić, co najmniej 3 m.

 8. W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju.

 9. Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji.

 10. Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej.

 11. Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

 12. Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody
  w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika.

 13. Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów.

 14. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.

 15. Dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.

 16. Zabronione jest lokalizowanie zbiorników 5000 l do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków

 

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo logistyczne, budowlane, rolne lub inną firmę, w której wydatki na paliwo stanowią dużą część kosztów – nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową OFERTĄ mini stacji paliw oraz całej gamy automatów do tankowania.