Zbiornik z dystrybutorem

 
1. ZBIORNIKI STALOWE W OBUDOWIE KONTENEROWEJ
2. ZBIORNIKI PLASTIKOWE - MINI i MIKROSTACJE PALIW
3. ZBIORNIKI STALOWE WYKONYWANE W PRZEKROJU WALCA

Koszty paliwa w firmach transportowych stanowią od 25 do 35% ogółu wydatków. Biorąc pod uwagę niskie marże zysku oznacza to, że najmniejsza nawet oszczędność ma istotne znaczenie dla przewoźnika. Kluczową rolę w procesie redukcji zużycia kosztów paliwa pełnią kierowcy, ekonomiczna jazda oraz stałe monitorowanie obrotu paliwa. Jednym z wielu sposobów na ich ograniczenie jest zmniejszenie wydatków na paliwo.

Proponujemy kilka możliwości: większa kontrola nad zużyciem paliwa, pełna informacja o tankowaniach, zakup paliwa po cenach hurtowych – to rozwiązania, które mogą działać razem, ale też niezależnie od siebie.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest posiadanie własnej stacji paliw, można to zrobić poprzez zakup zbiornika (plastikowego, stalowego lub w kontenerze) o odpowiedniej pojemności oraz spełnienie wymagań formalnych związanych z jego montażem.

Oferujemy estetyczne i łatwe w obsłudze zbiorniki, wyposażone w pełne zabezpieczenie elektroniczne przed przelaniem podczas napełniania, alarmujące o powstaniu wycieku i umożliwiające podgląd poziomu paliw w domowym zaciszu bez pośrednictwa kabli.

Zamontowany zbiornik może być wyposażony w mniej lub bardziej specjalistyczny zestaw dystrybucyjny. Począwszy od licznika z pompą i przepływomierzem, po system automatycznej identyfikacji pojazdu, czy sondy do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach, ale także kompletne zestawy będące praktycznie gotowymi zakładowymi stacjami paliw.

Biorąc pod uwagę codzienne użytkowanie, system działa w prosty sposób. W zależności od wybranej opcji kierowca podjeżdża i tankuje ze zbiornika, bądź podjeżdża a proces tankowania poprzedzony jest identyfikacją kierowcy czy pojazdu, wpisanie wymaganych danych (PIN, przebieg, ilość motogodzin itp.). Automat do tankowania zapamiętuje wszystkie operacje zachodzące w trakcie procesu tankowania. Dane przekazywane są do komputera i dzięki oprogramowaniu PetroManager możliwa jest ich analiza

Każda wyżej wymieniona opcja daje możliwość analizowania, zarządzania w prostu lub złożony sposób gospodarką paliwową, co generuje spore oszczędności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, którymi trzeba się kierować przy wyborze zbiornika i miejsca jego posadowienia:
 
 1. Do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie zbiornika i układu dystrybucyjnego
 2. Lokalizacja i posadowienie zgodnie z wytycznymi. Obowiązujące przepisy regulują podstawowe obowiązki, co do lokalizacji zbiornika. Odległości:
  a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

 3. Podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, fragment rozporządzenia: "Paragraf 11 1. dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3. 2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości: a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej…"

 4. Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

 5. Jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie
  z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

 6. Zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami.

 7. Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić, co najmniej 3 m.

 8. W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju.

 9. Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji.

 10. Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej.

 11. Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

 12. Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody
  w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika.

 13. Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów.

 14. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.

 15. Dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.

 16. Zabronione jest lokalizowanie zbiorników 5000 dm3 do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową OFERTĄ mini stacji paliw.